NAWIGACJA  
Strona główna
Najnowsze oferty
Promocje
SZUKAJ  


KATALOG OFERT  

POBIERZ CENNIK  
Cennik - format html     

 


Nie wysyłamy 
figurek
za granicę
ponieważ
często koszt
wysyłki
przekracza
cenę figurki


Wszystkie
figurki
na terenie
Polski
wysłyłamy
Pocztexem 48
lub kurierem

Odbiór osobisty tylko w
siedzibie naszej firmy:
Rudka 115,
27-415 Kunów,
woj. świętokrzyskie

O firmie | Kontakt | Pomoc | Szukaj Koszyk | ZamawiamREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

e-figurki.pl spółka cywilna Małgorzata i Jacek Chodzyńscy
25 grudnia 2014 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient konsument - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego e-figurki.pl spółka cywilna Małgorzata i Jacek Chodzyńscy

4. Sklep Internetowy (Sklep) serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-figurki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar rzeczy, produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy ;

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.);

8. Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.e-figurki.pl

2.2 Sklep Internetowy, działający pod adresem www.e-figurki.pl, prowadzony jest przez Firmę: e-figurki.pl spółka cywilna Małgorzata i Jacek Chodzyńscy, wpisaną do CEIDG dnia 08.01.2014 r

Dane adresowe / kontaktowe:

e-figurki.pl spółka cywilna Małgorzata i Jacek Chodzyńscy

Rudka 115

27-415 Kunów

NIP: 661 236 99 46

Tel. 513 98 71 71
 

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość;

c) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,

b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

c) Chrome 15.x,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-figurki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Informacja o cenie podawana na stronie www.e-figurki.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.9. Zasady ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego www.e-figurki.pl zawarte są w dokumencie Polityki prywatności.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma e-figurki.pl spółka cywilna może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę e-figurki.pl spółka cywilna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy e-figurki.pl spólka cywilna.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy e-figurki.pl spółka cywilna.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy e-figurki.pl spółka cywilna.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.e-figurki.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą e-figurki.pl spółka cywilna Małgorzata i Jacek Chodzyńscy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr xx.., zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.e-figurki.pl produktów, realizowana jest za pośrednictwem (tylko na terenie Polski):

Pocztex 48 - czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze

Firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze. Odbiór osobisty odbywa się w siedzibie firmy w miejscowości Rudka 115, 27-415 Kunów.
 
5.3. Europalety, czas dostawy 2-3 dni robocze. Koszt wysyłki 1 palety waga do 60 kg, to 190 zł płatne przy odbiorze lub 180 zł przedpłata na konto. W przypadku wysyłki palety cięższej niż 60 kg.

Koszty wysyłki kurierem DPD lub Pocztexem 48 określa poniższa tabela:

Płatne z góry na konto

Płatne przy odbiorze

Masa

Cena zł

Masa

Cena w zł

0- 2kg DPD

20,00

do 2kg

25,00

2-3 kg DPD

25,00

2-3 kg

30,00

3-5 kg DPD i 

30,00

3-5 kg 

35,00

5-10 kg
Pocztex

45

5-10 kg
Pocztex 48

50,00

 

5.4. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2-3 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem) lub wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie (w przypadku wyboru płatności Dotpay lub przelewu bankowego). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

5.5. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 10.00 oraz w niedzielę i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

 5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

5.7. Oferowane przez nas towary mogą się trochę różnić kolorystycznie od przedstawianych na zdjęciach w sklepie internetowym. Spowodowane jest to tym, że dostawy figurek otrzymujemy od różnych producentów, więc odcień farby może być inny. Poza tym mimo, że zdjęcia robione są przez profesjonalistów często fotografia nie oddaje adekwatnie kolorów figurek w realu.

5.8. Wysyłamy oferowany przez nas towar za granicę tylko po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

w mBanku: 38 1140 2004 0000 3902 7497 9979

b) płatnością w systemie Dotpay
d) wnosząc opłatę za pobraniem u listonosza lub kuriera

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem przedmiotowego Towaru. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, czyli nie uszkodzonym, nie używanym.  Klient ma obowiązek zwrócić  Towar dla Sklepu Internetowego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie  Towaru przed jego upływem. Na Kupującym spoczywa pokrycie kosztów zwrotu Towaru. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

e-figurki.pl spółka cywilna Małgorzata i Jacek Chodzyńscy

Rudka 115

27-415 Kunów

7.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

7.5 Sklep Internetowy ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy (towaru) z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na końcu regulaminu.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 Firma e-figurki.pl spółka cywilna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

8.2 W chwili odbioru towaru Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić przy dostawie kurierowi oraz skontaktować się z firmą e-figurki.pl spółka cywilna. Należy zażądać przy osobach dostarczających przesyłkę spisania protokołu szkody, niezgodności. Dokumenty reklamacyjne i zdjęcia dokumentujące uszkodzenie, w formie elektronicznej należy przesłać natychmiast po sporządzeniu protokołu szkody na adres: figurkabiuro@tlen.pl lub na adres firmy: e-figurki.pl spółka cywilna Małgorzata i Jacek Chodzyńscy, Rudka 115, 27-415 Kunów. Złożona reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych.
Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru i z tą chwilą przechodzą na niego wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem figurek.

Kupujący powinien w obecności kuriera lub listonosza otworzyć paczkę i sprawdzić czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeżeli produkty okażą się uszkodzone (np. pobite, połamane lub porysowane), to należy przy doręczycielu spisać protokół szkody.

8.3 Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez orginalnego opakowania reklamowanego towaru.

8.4 Ewentualne reklamacje paletowe towarów należy składać na adres: Poczty Polskiej S.A oraz przesyłki paczkowe do DPD . Do reklamowanego produktu niezbędne jest dołączenie dowodu zakupu, opisu uszkodzenia (protokół szkody) w obecności kuriera i propozycji rozwiązania problemu. Przesyłki nie spełniające tego warunku pozostaną bez odpowiedzi.

8.5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres figurkabiuro@tlen.pl. Firma e-figurki.pl spółka cywilna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje składane przez przedsiębiorców:

1.
Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, listem poleconym z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania kupującego, na adres: e-figurki.pl s.c Małgorzata Chodzyńska, Rudka 115, 27-415 Kunów.

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a)szczegółowy opis reklamowanej wady oraz datę, miejsce i okoliczności jej stwierdzenia;
b)żądanie kupującego zgodnie z art. 560 i 561 k.c;
c)nr dokumentu zakupu(do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu zakupu);
d)dane kontaktowe wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji;
e)informację o sposobie zwrotu towaru do sprzedającego.

3.Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca skontaktuje się z osobą wskazaną przez kupujacego, w celu ewentualnego uzgodnienia sposobu i terminu odesłania towaru od Klienta oraz dalszych czynności reklamacyjnych. Sklep nie ponosi kosztów za przesyłki nadane przez reklamującego na koszt sprzedawcy, bez otrzymania wyraźnego potwierdzenia ze strony sprzedawcy.

4.Klientowi niebędącemu Konsumentem, tudzież przedsiębiorcy, nie przysługuje reklamacja, gdy produkt nosi znamiona uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego. Zgodnie z art. 545 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności dostawcy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienauszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.

5.W zakresie uregulowanym w niniejszym regulaminie do rozpatrywania reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę, który zawarł umowę sprzedaży z e-figurki.pl s.c stosuje się odpowiednio postanowienia Kodeksu Cywilnego dotyczace rękojmi za wady.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 Firma e-figurki.pl spółka cywilna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę e-figurki.pl spółka cywilna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Firmy e-figurki.pl spółka cywilna Małgorzata i Jacek Chodzyńscy, Rudka 115, 27-415 Kunów, lub mailowo pod adres figurkabiuro@tlen.pl

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5 Firma e-figurki.pl spółka cywilna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona danych osobowych.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Firmę e-figurki.pl spółka cywilna danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych przez okres 5 lat.

1.Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.

2.Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Firmę e-figurki.pl s.c dane osobowe, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3.Firma e-figurki.pl spółka cywilna przekazuje dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą firmie Dotpay.

4.Dnia 29 września 2008 roku Dotpay S.A. otrzymała zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń jako Agent Rozliczeniowy w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). Działalność Dotpay S.A. jako Agenta Rozliczeniowego podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

5.Dnia 3 września 2013 roku Dotpay S.A. otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr IP14/2013 na oferowanie usług płatniczych jako Instytucja Płatnicza w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych. Działalność Dotpay SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

6.Dotpay przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Polityka zachowania poufności na stronach internetowych Dotpay jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Dotpay S.A. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności usługowej serwisu.

7.Informacje dotyczące użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym. Dotpay S.A. zapewnia użytkownikom serwisu prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo żądania skasowania danych.


XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą e-figurki.pl spółka cywilna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Formularz odstąpienie od umowy:
 

Odstąpienie od umowy

Adresat:

e-figurki.pl spółka cywilna Małgorzata i Jacek Chodzyńscy

Rudka 115 27-415

Kunów tel: 513 98 71 71

e-mail: figurkabiuro@tlen.pl


 

Ja/My(*).............................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (towarów):

...........................................................................................................

Data zawarcia umowy(data otrzymania zakupionego

towaru)................................ .......................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)....................................

.........................................................................................

Adres konsumenta(-ów)....................................................

.........................................................................................

Podpis konsumenta(-ów).....................................................

(Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data .................................................

(*)Niepotrzebne skreślić.

  KOSZYK  
Wartość: 0.00 PLN
Sztuk: 0

 
Realizuj zamowienie
  PRODUKT MIESIĄCA  
(138) Jeleń leżąc...
(138) Jeleń leżący duży biały (srebrne rogi)

230.00 PLN
NOWOŚCI  
  » (714) Krasnale przy st...
  » (540a) Krasnale pod mu...
  » (183) Krasnal halabard...
  » (190) Krasnal mały z ż...
  » (187) Krasnal mały ogr...
  » (218) Krasnoludek z pi...
  » (217) Krasnoludek mala...
  » (180) Krasnal z saren...
  » (184) Krasnal kominiar...
  » (717a) Krasnal grzybia...
  » (717b) Krasnal kucharz
  »  (201) Krasnal z kosze...
  » (195) Krasnal pod much...
  » (197) Krasnal strażak

  PROMOCJE  
  » (183) Krasnal halabard...
  » (190) Krasnal mały z ż...
  » (187) Krasnal mały ogr...
  » (218) Krasnoludek z pi...
  » (217) Krasnoludek mala...
  »  (201) Krasnal z kosze...
  » (195) Krasnal pod much...
  » (197) Krasnal strażak
  » (29) Bałwanek ze szczo...
  » (28) Bałwanek z książk...
  » (138) Jeleń leżący duż...
  » (324) Sarna leżąca
  » (138) Jeleń leżący
  » (230) Krokodyl średni ...
  » (560) Buldog francuski...
  » (248) Lis siedzący
  » (91) Doberman glamour ...
  » (157) Kogutek średni
  » (103) Dzik duży
  » (139) Jelonek leżący z...
  » (206) Krasnal z palcem

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄ. 
  (91) Doberman, dog des...
  (91) Doberman, dog des...
  (67) Budda z pieniędzm...


Znalezione obrazy dla zapytania: dotpay

Uchroń się przed Chargeback z dotpay!


Prosimy o sprawdzenie
zawartość paczki w
obecności kuriera i
sporządzenie ewentualnie
protokołu szkody gdyby
figurka dotarła uszkodzona.
Jest to potrzebne
do złożenia reklamacji
w firmie kurierskiej.
Prosimy również
o natychmiastowe
zawiadomienie nas
telefonicznie o fakcie
otrzymania uszkodzonej 
przesyłki.
Prosimy też o wykonanie
kilku zdjęć uszkodzenia.

Figurki betonowe
ze względu na ich
ciężar sprzedajemy
w siedzibie firmy 
lub wysyłamy na
palecie.
Figurki również
można zamówić
telefonicznie dzwoniąc
od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 do 18.00
pod numer:

513 98 71 71


lub e-mailem:

figurkabiuro@tlen.pl


 

 

 

Sortuj śmieci - nic trudnego,
zrób dla świata coś dobrego!

Kampania edukacyjno-informacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów i recyklingu

 Twoje IP: 54.234.191.202
Copyright © mSite.pl 2021

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje Regulaminu